Zarządzenie dyrektora szkoły

Super User. Opublikowano w Wydarzenia 2020/2021 - archiwum

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

dyrektora XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) i § 24 ust. 3 pkt 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, 1393, 1425, 1484 i 1505) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nakładam, do odwołania, obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki lub przyłbicy, ust i nosa na terenie budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Śniadeckiego w Warszawie, z zastrzeżeniem § 2, 4 i 5.

§ 2.

Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Śniadeckiego w Warszawie przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych
do prowadzenia zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem biblioteki, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z organizacją zajęć, imprez lub
uroczystości, wyłączenie, o którym mowa w § 2, może zostać zniesione przez dyrektora XXX
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na czas trwania tych zajęć,
imprez lub uroczystości.

§ 4.

Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy pracowników XXX Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie przebywających w pomieszczeniach
przeznaczonych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, gabinetach, pokoju nauczycielskim,
bibliotece, pomieszczeniach socjalnych lub pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

§ 5.

Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy osób, o których mowa w § 24 ust. 3 pkt 2 i 3
przywołanego we wstępie rozporządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie:
Marcin Konrad Jaroszewski